onsdag 17 september 2014

Anser du att det är bra att tävla?

Ja, jag tror, och vet genom egen erfarenhet som pingisspelare att det är bra att tävla. Jag älskar att åka till olika pingistävlingar runt om i landet för att möta och besegra nya motståndare. Vi kan se tävlan i många olika former nästan överallt. I alla tävlingar, organiserade eller inte, så handlar det om vem som är bäst och hur att bevisa det. Jag anser att tävlan är mycket viktigt och även hur att hantera den eftersom du i olika situationer livet behöver visa att du är bättre eller vet att du har rätt.
Först lär du dig att ta en förlust och hantera din ilska.


I en del fall när du tävlar kan du få en motståndare som är bättre. Det leder till att du misslyckas när du ska visa ditt bästa. Det kommer alltid att finnas personer som gör samma sak som , och gör det bättre. Hur jag önskar att jag och andra ska möta nederlag handlar om att hantera ilskan och börja fundera och analysera på vad som hände under matchen och vad som gjorde hen bättre än mig. När jag har lagt ner så mycket möda och energi i matchen för att bevisa att jag kan, och förlora inte är något alternativ så förlorar jag trots allt ibland. Det kan göra mig oerhört frustrerad. När det händer är jag verkligen glad att ha förmågan att att kontrollera och hantera ilskan som växt inom mig. Eftersom du kommer att möta situationer i livet när människor kommer att göra dig frustrerad är det ett fantastiskt tillfälle att visa dig själv att du kan hantera din ilska.

Dessutom kommer du att få en kämparanda och det är en ömtålig kunskap i livet. Överallt där du befinner dig kommer det att finnas någon som inte tycker som du. Då är det bra om du har utvecklat en kämparanda och fortsätter att utveckla den. När du har fått denna förmåga kommer du att försöka bevisa att du är bättre, vill uppnå något och det är bra. Jag började att utveckla min kämparanda på riktigt när jag började att spela pingis. Efter det har jag gjort allt för att bli bättre än min motståndare och jag fortsätter.

Naturligtvis finns det en baksida av tävlandet. Om du börjar att sätta tävlandet före roliga saker och gemenskap med andra kommer det inte att dröja länge förrän du inte är omtyckt och människor kommer att sluta träna och tävla med dig, eftersom du förstör det roliga med spelet. När jag spelade pingis i Kumla hade vi en kille som alltid skrek och slängde racketen när han förlorade sina matcher. det enda han hade i huvudet vara att vinna. det tog inte lång tid förrän det dåliga ryktet om honom spreds. Efter ett tag slutade han att spela eftersom han inte kunde se det roliga längre. Så har du alltför mycket vinnarskalle kan du döda din motivation och utan den kan du inte utveckla ditt kunnande.

Det bästa som finns är känslan av att vinna och det är obeskrivbart jämfört med andra känslor. Det är därför människor fortfarande tävlar över hela jorden. När du vinner får du den kick i kroppen som är full av energi och värme. Jag blir så avslappnad och befriad av att ha lyckats att visa både mig och alla andra vad jag är kapabel till. Ibland kan jag även bli förbluffad över att jag verkligen vann. Det händer ofta mig precis efter att jag vunnit en match. Det bästa med att vinna är att du inte behöver ha en strukturerad sport eller massor av regler. Det enda du behöver är ett mål att nå och när du nått det målet kommer du att erfara en blandad känsla av lycka, upphetsning och lättnad. Sammanfattningsvis vill jag säga att  tävlan kan vara både något bra och något dåligt, men jag anser att tävlande kan göra en människa starkare som person och det är värt att kämpa för! 

Orginaltexten var på engelska:
Do you think competition is good
Yes, i think and i know from my own experiences as a table tennis player that competition is good. I love to go to different table tennis competition around the country to meet and beat new opponents. You can find competition in loads of different forms and almost everywhere. In every competition organised or not it’s all about who’s best and how to prove it. l consider that competition is very important and also to handle it because you will run into situations in your life where you must prove that you’re better or that you have right.

First you learn how to take a defeat and handle your anger. In some cases when competing you will stand against a greater opponent which can lead to failure when proving your self better. Because there will always be a person thats doing the same thing as you, but better. How I want myself and others to take a defeat is to handle my anger and start processing and analyse what happened during the match and what made him better than me. When I have put in so much effort and energy in to the match just to prove my thing, lose is not an option for me but despite everything I do sometimes I still lose. That can make me extremely frustrated. When it happens I’m really glad that i have the ability to control and handle the anger that has built up inside of me. Because you will run into situations in life where people will make you frustrated and that’s the perfect time to show your self that you can control your anger. 

Second you will gain a fighting spirit and that’s a valuable skill in life. Everywhere you go there will always be someone who’s disagreeing with you. Then it’s very good if you have developed a fighting spirit and it’s always developing. When you have a got this ability you will try everything to prove you’re better, right or that you can achieve something, and that’s is very good. I started to developed my fighting spirit for real when i started with table tennis, because after that moment i have done everything to get better than my opponent and i still do.

Of course there is always a down side with competitions. If you start putting the competing before the funny and the friendships. It wont be long before you get unliked and people stop training and competing with you because they think you destroys the funny things in the game. When I played table tennis for Kumla we had this guy that always screamed and threw the racket when he lost his matches because the only thing he had in mind was winning. It didn't take long before roomers started to spread that contained bad thing about him. After a while he stopped playing because he didn't see the fun with it any more. So if you have a too serious competing mind you can kill your motivation and without it you can’t develop your skills.

The best thing in the world is the feeling of winning and it’s indescribable to any other feeling. That’s why people still competing all over the globe. Because when I win you get this rush in my body thats full of energy and warmth. I get so relaxed and relieved that you have managed to show both you me and everyone else what I’m capable of. In some moments I can even get stunned by the fact that i really won. That’s often happens to me just after I won a match. The best thing about winning is you don't need to have a structured sport or thousands of rules. The only thing you in need is a goal to reach and when you reach that goal you will experience a feeling of a mix between happiness, excitement and relief. 

So to wrap this all together I finish with saying competition can be something good, something bad but i think competition can make an individual stronger as a person and that´s worth fighting for.

Marcus Kempi 13TE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar